Przepisy prawne  
 
Przepisy prawne
Ustawa z dnia 7.04.1989r. "Prawo o stowarzyszeniach"
Ustawa z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości
Ustawa z dnia 25.06.2010r. o sporcie   
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.10.2001r. w sprawie zasad współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 2.09.2009r. w sprawie wykazu dyscyplin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe
Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 10.07.2006r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 31.10.2005 r. w sprawie dofinansowania zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27.06.2001r. w sprawie kwalifikacji stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22.12.2004r. w sprawie zakresu koniecznych badań lekarskich oraz częstotliwości ich przeprowadzania w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia, ubiegających się o przyznanie licencji albo posiadających licencje na amatorskie uprawianie określonej dyscypliny sportu
Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 3.10.2006r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zaświadczeń lekarskich, a także rodzaju niezbędnych badań lekarskich dla osób ubiegających się o przyznanie licencji zawodnika lub licencji trenera
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.01.1997r. w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9.12.2009r. zmieniające rozporządzenie j.w.
Przepisy antydopingowe - omówienie (PKOL)
Światowy Kodeks Antydopingowy 2009
Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) - Lista zabroniona 2009