Szanowni Liderzy i Liderki,

W związku z wejściem w życie nowelizacji Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie stworzona została możliwość utworzenia Wojewódzkich, Powiatowych i Gminnych Rad Pożytku Publicznego (art. 41a). Powołanie rady jest możliwe na wniosek 50 organizacji pozarządowych z danego terenu.

Aby utworzyć Radę Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego musimy wspólnie zebrać poparcie pod tą inicjatywą 50 organizacji pozarządowych działających w naszym województwie. W związku z tym przygotowaliśmy stosowny wniosek wraz z listą do podpisu. Wszystkie organizacje, które uważają ze powołanie Rady jest potrzebne prosimy o podpisanie listy i pomoc w zbieraniu podpisów.

Zostaną one przekazane Marszałkowi Województwa Opolskiego w celu wszczęcia procedury powołania Rady.

Chcemy aby Nasza WSPÓLNA inicjatywa była wyraźnym znakiem konsolidacji III sektora w województwie opolskim.

Zwracamy się do Państwa z powtórną prośbą o wsparcie Naszej Wspólnej Inicjatywy poprzez złożenie podpisów na liście w celu powołania Rady. W tym celu prosimy o wypełnienie załączonego formularza i przesłanie go na adres biura: 


Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
ul. Damrota 4, p.35- 36
45-064 Opole

lub o kontakt z:

Alicją Gawinek
tel. 77 441 50 25, wew 102
531 057 369
e-mail: biuro@ocwip.pl

 

Mamy nadzieję iż troska o kondycje opolskiego trzeciego sektora oraz gotowość do wyrażania opinii w tej kwestii sprawi iż nie będą Państwo odkładać w czasie wypełnienia i przesłania formularza na wskazany wyżej adres. 

Przesyłamy Państwu niżej szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania Wojewódzkich Rad Pożytku Publicznego.

Funkcjonowanie rady ma na celu  realizację zasady dialogu obywatelskiego, kształtowanie właściwej współpracy władz województwa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Zadaniem rady powinno być m.in.: wyrażanie opinii w sprawach dotyczących stosowania ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, konsultowanie rządowych i regionalnych projektów aktów prawnych dotyczących działalności organizacji pozarządowych, wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego, konsultowanie realizacji zadań pożytku publicznego oraz stałe monitorowanie oraz doskonalenie współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, wspólne rozpoznawanie potrzeb społeczności lokalnej i wspólne planowanie działań służących zaspokojeniu tych potrzeb oraz rekomendowanie wypracowanych standardów usług społecznych.  

Rada powinna mieć charakter zespołu opiniodawczo - doradczego dla samorządu województwa oraz Wojewody o  charakterze regionalnym. Skład Rady powinien zachowywać parytet członków, ze względu na ich przynależność do odpowiedniego sektora (organizacje pozarządowe, administracja samorządowa, przedstawiciele Wojewody), a kierowanie Naszym zdaniem powinno być powierzone dwóm równorzędnym współprzewodniczącym (od Marszałka i organizacji pozarządowych).  

Powołanie Rady jest naszym wspólnym celem jako przedstawicieli organizacji pozarządowych dlatego liczymy na Państwa wsparcie w tej inicjatywie.--
Formularz


Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych,
Członek Sieci SPLOT
Biuro: ul. Damrota 4 p. 36, 45-064 Opole
tel/fax: (077) 441-50-25
e-mail: biuro@ocwip.pl
http://www.ocwip.pl