Aktualności  
 
Program Klub 22.02.2019

W imieniu Marszałka Województwa Opolskiego, Pana Andrzeja Buły oraz Przewodniczącego Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu, Pana Gerarda Halamy serdecznie zapraszamy przedstawicieli klubów sportowych (prezesów, trenerów, księgowe, działaczy sportowych) mających siedzibę na terenie województwa opolskiego do udziału w organizowanym przy wsparciu Samorządu Województwa Opolskiego, szkoleniu dotyczącym aplikowania o środki finansowe do Programu KLUB - edycja 2019 ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

O wsparcie finansowe w Programie KLUB 2019 mogą się starać podmioty, które prowadzą formalnie zarejestrowaną działalność sportową co najmniej 3 lata przed datą złożenia wniosku (rejestracja w KRS bądź w ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu). Ponadto kwota dotacji ze środków publicznych udzielanych wnioskodawcy zarówno w roku poprzedzającym złożenie wniosku, jak i roku bieżącym, nie może przekroczyć kwoty 200 tys. zł. Kluby sportowe mogą ubiegać się o dofinansowanie jednej lub więcej niż jednej sekcji. Klub ubiegający się o dofinansowanie jednej sekcji wnioskuje o 10 000 zł. Klub ubiegający się o dofinansowanie więcej niż jednej sekcji wnioskuje o 15 000 zł.

Szkolenie odbędzie się w dniu 27 lutego 2019r. (środa) o godz. 16:00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego sala im. Orła Białego, ul. Piastowska 14, Opole – Ostrówek.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do dnia 22 lutego 2019r na adres e-mail: wzlzsopole@op.pl.

Wszystkie osoby, które wezmą udział w szkoleniu otrzymają materiały szkoleniowe-instrukcje pomocne przy wypełnianiu wniosku. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Podział miejsc w kadrach wojewódzkich 2019 05.02.2019

W związku z podjęciem przez Zarząd OFS uchwały w sprawie podziału miejsc w kadrach wojewódzkich na 2019 rok, prosimy trenerów koordynatorów o wykonanie:

 1. Rocznych planów szkolenia w poszczególnych kadrach wojewódzkich,
 2. Wykazu szkolonych zawodników(łącznie z rezerwą), zatwierdzone przez OZS i PZS
 3. Oświadczeń o przetwarzaniu danych osobowych zawodników i trenerów,
 4. Uchwały okręgowego związku sportowego lub klubu o powołaniu trenera koordynatora oraz trenerów

Wszystko prosimy wykonać na załączonych druczkach (można je edytować, zmieniać nazwy np. kadr). Bardzo prosimy o dokładne wypełnianie list zawodników zgodnie z nagłówkami, a roczny plan szkolenia dokładnie zgodnie z przyznanymi limitami miejsc w poszczególnych kadrach. Przypominamy ilości dni szkolenia w kadrach: KWM – 21 (na jednego zawodnika), KWJmł – 28 , KWJ – 33, KW Młodzieżowców – 40 dni, kadra Marszałkowska – 20 dni szkolenia na 1 zawodnika. Wypełnione druczki prosimy przesłać elektronicznie ww. załącznikach, oraz po opieczętowaniu, podpisaniu i zatwierdzeniu przez OZS w KWM i PZS w pozostałych kadrach, dostarczyć w oryginałach do biura OFS lub zeskanować i wysłać e-mailem na adres: szkolenie@federacja.opole.pl, biuro@federacja.opole.pl

Ostateczny termin dostarczenia to 18.02.2019r. Po tym terminie będziemy uważać, że dana dyscyplina rezygnuje ze szkolenia swoich zawodników w kadrach wojewódzkich. Zwolnione miejsca będą przekazane innym dyscyplinom. W rocznym planie szkolenia należy ująć 2 zgrupowania i konsultacje nie mniejsze niż 3 dni – najlepiej 5-6 dni. Wszystkie zmiany w szkoleniu należy zgłaszać odpowiednio wcześniej np. odwołanie akcji, zmiana terminu, zmiana ilości zawodników z uzasadnieniem tych zmian.

Proszę zwrócić uwagę, że druki MSiT są inne niż w kadrze Marszałkowskiej.

Terminy 17.12.2018

Opolska Federacja Sportu przypomina o upływającym z dniem 31.12 2018r. terminie składania preliminarzy dotyczących udziału w O.O.M., MP oraz organizacji imprez w roku 2019, zgłoszenia trenerów koordynatorów na rok 2019. Wszystkie druki obowiązujące w roku 2018 są aktualne na rok 2019.

Zaproszenie 15.12.2018

Marszałek województwa opolskiego, Andrzej Buła, zaprasza na spotkanie.

Opolska Federacja Sportu informuje, że w dniu 19 grudnia 2018r. o godz.11.30 w Urzędzie Marszałkowskim Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne w sali Orła Białego na Ostrówku przy ul. Piastowskiej 14 odbędzie się uroczyste spotkanie podsumowujące współzawodnictwo w Systemie Sportu Młodzieżowego z udziałem medalistów i przedstawicieli 10-ciu najlepszych sekcji sportowych Województwa opolskiego.

Nabór wniosków do Programu "KLUB" w 2019r. 10.12.2018

Uprzejmie przypominamy, że z końcem miesiąca grudnia upływa termin składania wniosków o stypendia i nagrody sportowe za wyniki osiągnięte w 2018 roku.

ółowy tryb ubiegania się o stypendium sportowe reguluje Uchwała Nr X/109/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników reprezentujących Województwo Opolskie za osiągnięte wyniki sportowe (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 6 listopada 2015 r., poz. 2392). Potencjalnych wnioskodawców zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z treścią uchwały dostępnej:
http://bip.opolskie.pl/wp-content/uploads/2016/08/uchwala_nr_x_109_2015.pdf .

Szczegółowe wymagania i potrzebne dokumenty można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (bip.opolskie.pl) w zakładce „procedury załatwiania spraw” w dziale „sport”.
http://bip.opolskie.pl/2016/04/stypendia-sportowe/ .

Dokumenty takie jak:

 • wniosek o przyznanie stypendium sportowego dla zawodnika za osiągnięte wyniki sportowe,
 • kopia dokumentu stwierdzającego posiadanie przez zawodnika aktualnej licencji,
 • potwierdzenie właściwego okręgowego lub polskiego związku sportowego osiągnięcia przez zawodnika wyniku sportowego uprawniającego do otrzymania stypendium,
 • oświadczenie właściwego związku sportowego w sprawie objęcia zawodnika programem przygotowań do Igrzysk Olimpijskich lub Paraolimpijskich (dot. kandydatów do stypendium w kategorii „nadzieje olimpijskie”),

należy dostarczyć prawidłowo i kompletnie wypełnione.

Wnioski wraz z załącznikami składa się w departamencie właściwym ds. sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w terminie od 1 listopada do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym osiągnięto wynik sportowy. Wniosek nie podlega rozpatrzeniu w razie złożenia wniosku po upływie terminu, o którym mowa w § 4 ust. 4 (w przypadku wysłania wniosku listownie decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego).

zegółowy tryb ubiegania się o nagrody sportowe reguluje Uchwała Nr X/108/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie określenia warunków, trybu przyznawania, maksymalnej wysokość nagród Marszałka Województwa Opolskiego dla zawodników i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróżniających się szczególną aktywnością na rzecz rozwoju i promocji sportu w Województwie Opolskim (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 6 listopada 2015 r., poz. 2391)

Potencjalnych wnioskodawców zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z treścią uchwały dostępnej:
http://bip.opolskie.pl/wp-content/uploads/2016/08/uchwala_nr_x_108_2015_max.pdf

Szczegółowe wymagania i potrzebne dokumenty można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (bip.opolskie.pl) w zakładce „procedury załatwiania spraw” w dziale „sport”.
http://bip.opolskie.pl/2015/11/nagrody-marszalka-wojewodztwa-opolskiego/

Zawodnicy, trenerzy i inne osoby wyróżniające się szczególną aktywnością na rzecz rozwoju i promocji sportu w Województwie Opolskim winni złożyć wymagany na odpowiednim wzorze wniosek oraz inne potrzebne dokumenty jak np.: potwierdzenie właściwego okręgowego lub polskiego związku sportowego lub odpowiedniej organizacji uzyskania wyniku sportowego uprawniającego do otrzymania nagrody (w przypadku wniosku o nagrodę dla zawodnika oraz trenera) w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym osiągnięto wynik sportowy.

Wnioski o przyznanie nagród mogą składać kluby sportowe, właściwe polskie lub okręgowe związki sportowe, zawodnicy lub trenerzy, którzy osiągnęli wyniki sportowe na poziomie określonym w § 5 ust.1 uchwały. Wnioski o przyznanie nagród wraz z załącznikami składa się w departamencie właściwym ds. sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w danym roku, w którym osiągnięto wynik sportowy / wykazano się szczególną aktywnością na rzecz rozwoju i promocji sportu w Województwie Opolskim

Wniosek o przyznanie nagrody nie podlega rozpatrzeniu w razie złożenia wniosku po 31 grudnia roku, w którym osiągnięto wynik sportowy lub wykazano się szczególną aktywnością na rzecz rozwoju i promocji sportu w Województwie Opolskim

Reasumując prosimy:

 • zapoznać się szczegółowo z uchwałami sejmiku,
 • zweryfikować kryteria wynikowe,
 • prawidłowo wypełnić i skompletować wnioski,
 • załączyć wszystkie niezbędne i prawidłowo wypełnione załączniki,
 • uzupełnić niezbędne zgody, opinie, podpisy i pieczątki,
 • dostarczyć do Departamentu najpóźniej do dnia 31 grudnia br.
 • zwrócić uwagę na godziny pracy Urzędu Marszałkowskiego i okres świąteczny!
Fundusz Natalii Partyki 10.12.2018

Fundusz Natalii Partyki uruchomił IV edycję programu stypendialnego dla młodych zdolnych sportowców borykających się z trudnościami w rozwoju kariery. To wyjątkowy program, który wspiera młodych, utalentowanych ludzi, szukających dofinansowania swojego rozwoju sportowego. Każde stypendium w ramach funduszu to 10 000 zł. na realizację jasno sprecyzowanych celów sportowych.

Natalia Partyka - czterokrotna mistrzyni paraolimpijska, trzykrotna uczestniczka igrzysk olimpijskich, medalista mistrzostw Europy, wielokrotna reprezentantka Polski w tenisie stołowym - utworzyła fundusz stypendialny, który od trzech lat przyznaje stypendia dla zdolnych sportowców.

Do pobrania: informacja prasowa.

Nabór wniosków do Programu "KLUB" w 2019r. 19.11.2018

Ruszył nabór wniosków do Rządowego Programu "KLUB" – edycja 2019.

Budżet Programu wynosi 40 mln zł.

Do 15 marca 2019 roku kluby sportowe mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu KLUB – edycja 2019. Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło na ten cel kwotę 40 mln zł. Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi nie później niż do 15 maja 2019 r.

Program KLUB to model bezpośredniego wsparcia małych i średnich klubów sportowych. Dofinansowanie może pozyskać każdy klub działający przez co najmniej 3 lata w formie stowarzyszenia i prowadzący szkolenie sportowe, które skierowane jest do dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Kwota dofinansowania wynosi:

 • 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych,
 • 15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych.

Pierwsza edycja Programu ruszyła w 2016 roku. Wspartych zostało 2 151 klubów sportowych ze wszystkich województw. W roku 2017 dofinansowano działalność 3 352 klubów sportowych, natomiast w roku 2018 aż 3 616 klubów z całej Polski.

Więcej informacji znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki .

Nabór wniosków do Programu "Erasmus+" w 2019r. 05.11.2018

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków na realizację projektów w ramach programu Erasmus+ na 2019 rok. Podobnie jak w zeszłym roku budżet wyniesie 2,7 mld euro, w tym na sport zostanie przeznaczona kwota 48,6 mln euro.

W ramach konkursu na 2019 rok można ubiegać się o dofinansowanie projektów w obszarze sportu, takich jak:

 • Współpraca partnerska (minimum 5 partnerów z 5 krajów).
 • Małe partnerstwa współpracy (minimum 3 partnerów z 3 krajów).
 • Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe (minimum 12 krajów uczestniczących).

Termin składania wniosków upływa 4 kwietnia 2019 roku (godz. 12:00 czasu obowiązującego w Brukseli).

Oficjalne zaproszenie do składania wniosków znajduje się pod tym adresem.

Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się w Przewodniku dostępnym pod tym adresem.

Nabór wniosków do "Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych" w 2019r. 05.11.2018

Budżet Programu wynosi 18,7 mln zł

Ogłoszono nabór wniosków do „Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych. Budżet na realizację Programu wynosi 18 700 000 zł.

Głównym celem Programu jest tworzenie optymalnych warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym zwiększanie uczestnictwa w różnych formach aktywności sportowej, włączenie w główne nurty życia społecznego oraz wyrównanie szans w dostępie do przestrzeni publicznej w obszarze sportu.

Rodzaje zadań objętych dofinansowaniem:

 • Wspieranie organizacji zajęć sekcji sportowych osób niepełnosprawnych.
 • Wspieranie organizacji imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych w tym Mistrzostw Polski i Pucharów Polski osób niepełnosprawnych.
 • Wspieranie organizacji obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Promocja sportu osób niepełnosprawnych.

Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2018 roku.

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej MSiT.

Nabór wniosków do Programu "Sport dla wszystkich" w 2019r. 05.11.2018

Budżet Programu wynosi 24 mln zł

Ogłoszono nabór wniosków do Programu „Sport dla Wszystkich” w ramach upowszechniania sportu w społeczeństwie. Budżet na realizację Programu wynosi 24 mln zł.

Zadania realizowane w ramach konkursu:

  >
 • Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych.
 • Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim.
 • Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach rządowego programu "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą".
 • Wspieranie projektów sportu dla wszystkich (poz. 1-3) realizowanych przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.

Główne cele Programu:

 • Zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa, w różnych grupach społecznych i środowiskowych.
 • Tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie zdrowego stylu życia.
 • Wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich, pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie dobrych praktyk na terenie całego kraju.
 • Promowanie rozwoju sportu dla wszystkich i aktywności fizycznej wszystkich środowisk i grup społecznych.
 • Promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu.
 • Przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym (w tym nadwadze i otyłości), wykluczeniu społecznemu oraz zjawiskom patologii społecznej.
 • Promowanie i wspieranie inicjatyw służących rozwijaniu aktywności fizycznej osób starszych, solidarności międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej poprzez sport.
 • Niwelowanie różnic dotyczących poziomu aktywności fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych.

Termin składania wniosków upływa 14 grudnia 2018 roku.

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej MSiT.

Nabór wniosków do Programu "Sport Akademicki" w 2019r. 05.11.2018

Budżet Programu wynosi 6 mln zł

Ogłoszono nabór wniosków do Programu „Sport Akademicki” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Budżet na realizację Programu na 2019 rok wynosi 6 mln zł.

Główne cele Programu:

  >
 • Zwiększenie aktywności fizycznej studentów.
 • Tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, współzawodnictwa sportowego oraz kształtowanie zdrowego stylu życia studentów.
 • Kształtowanie rozwoju psychofizycznego studentów, kreowanie aktywności fizycznej, jako niezbędnego czynnika do prawidłowego funkcjonowania organizmu, budowa postaw obywatelskich i wolontariatu sportowego.
 • Wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego oraz promocja społecznych, wychowawczych, prozdrowotnych i edukacyjnych walorów sportu.

Termin składania wniosków upływa 23 listopada 2018 roku.

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej MSiT.

Zaproszenie 10.10.2018

Informujemy, że Marszałek Województwa Opolskiego zaprasza na spotkanie z nagrodzonymi zawodnikami, trenerami i działaczami sportowymi, które odbędzie się w dniu 12 października br. o godz. 11:30 w sali Orła Białego A+B na Ostrówku.

Polisa ubezpieczeniowa 30.04.2018

W dziale Dział metodyczny/Szkolenie i kadry zamieszczona została aktualna polisę ubezieczenia na rok 2018/2019 ( strona1 | strona2 ).

Programu KLUB - zaproszenie 20.04.2018

W imieniu Marszałka Województwa Opolskiego, Pana Andrzeja Buły oraz Przewodniczącego Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu, Pana Gerarda Halamy serdecznie zapraszamy przedstawicieli klubów sportowych (prezesów, trenerów, księgowe, działaczy sportowych) mających siedzibę na terenie województwa opolskiego do udziału w organizowanym przy wsparciu Samorządu Województwa Opolskiego, szkoleniu dotyczącym aplikowania o środki finansowe do Programu KLUB - edycja 2018 ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

O wsparcie finansowe w Programie KLUB mogą się starać podmioty, które prowadzą formalnie zarejestrowaną działalność sportową co najmniej 3 lata przed datą złożenia wniosku (rejestracja w KRS bądź w ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu). Ponadto kwota dotacji ze środków publicznych udzielanych wnioskodawcy zarówno w roku poprzedzającym złożenie wniosku, jak i roku bieżącym, nie może przekroczyć kwoty 200 tys. zł.

Uprzejmie proszę o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do dnia 20 kwietnia 2018r. na adres e-mail: wzlzsopole@op.pl. Wszystkie osoby, które wezmą udział w szkoleniu otrzymają materiały szkoleniowe (instrukcje) pomocne przy wypełnianiu wniosku. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Nabór wniosków do programu KLUB 26.03.2018

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że rusza III edycja Rządowego Programu KLUB!

Już dziś kluby sportowe mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu KLUB – edycja 2018. W tym roku na ten cel Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło rekordową kwotę 40 mln zł. Pozwoli to na dofinansowanie około 3 700 klubów w całej Polsce!

Program KLUB to innowacyjny model bezpośredniego wsparcia małych i średnich klubów sportowych. Dofinansowanie może pozyskać każdy klub działający przez co najmniej 3 lata w formie stowarzyszenia i prowadzący szkolenie sportowe, które skierowane jest do dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Kwota dofinansowania wynosi:

 • 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych
 • 15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych

Środki można przeznaczyć na sprzęt sportowy, dofinansowanie pracy trenerów lub obozu.

Pierwsza edycja Programu ruszyła w 2016 roku. Na jego realizację przeznaczono kwotę 24 mln zł. Pozwoliło to wesprzeć 2151 klubów sportowych ze wszystkich województw. Szkoleniem objętych zostało ponad 130 tys. dzieci i młodzieży. W roku 2017 kwota na realizację programu wzrosła do ponad 37 mln zł, co pozwoliło na dofinansowanie działalności 3 352 klubów sportowych z terenu całej Polski. Wsparcie trafiło do blisko 170 tys. dzieci i młodzieży. W roku 2018 na realizację Rządowego Programu KLUB przeznaczono aż 40 mln zł.

Wnioski do tegorocznej edycji Programu „KLUB” można składać do 8 maja 2018r. Rozstrzygnięcie naboru nastąpi do dnia 29 czerwca 2018r.

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Uchwała nr 03/02/2018r. 28.02.2018
Uchwała nr 2/02/2018r - Limity KW 27.02.2018
Protokół zdawczo-odbiorczy 26.02.2018
Oświadczenie ZUS 20.02.2018
W dziale "Dział metodyczny/Druki" zamieszczone zostało Oświadczenis ZUS 2018.
Uchwała Nr.1/01/2018 25.01.2018

W dziale W dziale "Dział metodyczny/Szkolenie i kadry" zamieszczono Uchwałę Nr 1/01/2018 Zarządu Opolskiej Federacji Sportu, dotyczacą podziału srodków finansowych pzeznaczonych na dofinansowanie zadań w roku 2018 przez Samorząd Województwa Opolskiego.

Wyniki współzawodnictwa 25.01.2018
Spotkanie z Marszałkiem woj. opolskiego 25.01.2018

Opolska Federacja Sportu informuje, że w dniu 07.02.2018r. o godzinie 9:30 w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym w sali Orła Białego/A+B/ na Ostrówku przy ul.Piastowskiej odbędzie się spotkanie z udziałem Marszałka województwa opolskiego dotyczace finansowania zadań z zakresu kultury fizycznej w 2018 roku.

Informacja 13.12.2017

W zwiazku z ogłoszonym konkursem przez UMWO zwracamy się do Okręgowych Zwiazków Sportowych, Klubów o jak najszybsze złożenie preliminarzy dotyczacych udziału w OOM, MP oraz organizacji imprez w roku 2018. Termin dostarczenia dokumentów do 18.12.2017r.

Przypomnienie 07.12.2017

Opolska Federacja Sportu informuje, że w dniu 11 grudnia o godz.11.00 w Urzędzie Marszałkowskim Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne w sali Orła Białego na Ostrówku przy ul. Piastowskiej 14 odbędzie się uroczyste spotkanie podsumowujące współzawodnictwo w Systemie Sportu Młodzieżowego z udziałem Medalistów Mistrzostw Polski oraz przedstawicieli 10-ciu najlepszych sekcji sportowych Województwa Opolskiego.

Stypendia sportowe za 2017r 04.12.2017

Opolska Federacja Sportu przypomina, że termin składania wniosków na stypendia w roku 2018 Marszałka Województwa Opolskiego mija 31.12.2017r. zgodnie z informacją od Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki UMWO.


Sukcesy sportowe i kryteria określa
uchwała nr X/108/2015 z 27 października 2015 r. o nagrodach sportowych
lub
uchwała nr X/108/2015 z 27 października 2015 r. o stypendiach sportowych

O procedurach, kryteriach i terminie składania wniosków zamieszczonych na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale sport.

Zgodnie z zapisami powyższej uchwały wnioski wraz z załącznikami składa się w departamencie właściwym ds. sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w terminie od 1 listopada do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym osiągnięto wynik sportowy.

Wniosek nie podlega rozpatrzeniu w przypadku złożenia wniosku po upływie terminu, o którym mowa powyżej (w przypadku wysłania wniosku listownie decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego).

W związku z tym, że dni 30 i 31.12.2017 r. są dniami wolnymi od pracy przypominamy, że termin składania lub wpływu wniosków wraz z załącznikami do Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego obowiązujący w tym roku to najpóźniej do dnia 29 grudnia 2017r.

Wnioski i procedury dotyczące stypendiów Zarządu Województwa Opolskiego zamieszczone są na stronie:
http://bip.opolskie.pl/2016/04/stypendia-sportowe/

Wnioski i procedury dotyczące nagród sportowych Marszałka Województwa Opolskiego zamieszczone są na stronie:
http://bip.opolskie.pl/2015/11/nagrody-marszalka-wojewodztwa-opolskiego/

Memoriał Namysłów 2017
Informacja 24.10.2017

Trenerzy Koordynatorzy - na stronach MSiT oraz PFSMł dostępne są wyniki współzawodnictwa za 2017r. w dyscyplinach, które zakończyły juz starty. Prosimy o sprawdzenie, czy wszystkie zdobyte punkty zostały zaliczone. Jednocześnie prosimy o przesłanie zaktualizowanego wykazu medalistów za 2017r. w kategoriach:

 • młodzieżowiec,
 • junior,
 • junior młodszy

z podaniem reprezentowanego klubu i opiekuna. Przy nazwisku wyżej wyszczególnionych osób prosimy podać rozmiar określony w następujący sposób: XXL, XL, M, L, S

Powyższe informacje prosimy przekazać do dnia 10.11.2017r. do Biura Federacji.

Przypomnienie 26.09.2017

30 września mija termin przesłania wyników przeprowadzonych MTSF młodzików /KWM i juniorów młodszych/KWJmł

XXIII OOM w Sportach Letnich 10.07.2017

Odbywa się XXIII OOM w Sportach Letnich Mazowsze 2017. Szczegóły dostępne pod tym adresem.

Polisy 13.06.2017
Polisa GoBiznes Polisa Korporacyjna
Otwarte Mistrzostwa Miasta Opola 04.05.2017

Opolska Federacja Sportu informuje, że w dniu 6.05.2017r. rozegrane będą regaty kajakowe w ramach Otwartych Mistrzostw Miasta Opola 2017.

Nabór do programu KLUB 05.04.2017r.
MSIT do 21 kwietnia br. prowadzi nabór wniosków do PROGRAMU „KLUB” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży na rok 2017.

I. CEL PROGRAMU

Celem Programu „Klub” jest wsparcie działalności prowadzonej przez podmioty funkcjonujące w lokalnych środowiskach sportowych – kluby sportowe, które stanowią lokalne centra aktywności społecznej oraz miejscem poprawy stanu kondycji fizycznej społeczeństwa. Przedmiotem dofinansowania są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego – wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, organizacja obozów sportowych lub zakup sprzętu sportowego.

II. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU

1) Art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471), zwanej dalej „ustawą”. 2) § 10 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 2252), zwanego dalej „rozporządzeniem”.

III. ZADANIE OBJĘTE DOFINANSOWANIEM:

Przedmiotem dofinansowania są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego: wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe (komponent obowiązkowy), organizacja obozów sportowych i/lub zakup sprzętu sportowego (komponenty fakultatywne).

IV. WNIOSKODAWCY UPRAWNIENI DO UZYSKANIA DOFINANSOWANIA

Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych.

V. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU

Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF), którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Na realizację Programu w 2017 roku przeznacza się kwotę 30 000 000zł. Ostateczna wysokość środków finansowych może ulec zmianie w zależności od wysokości przychodów FRKF.

VI. OPIS, TERMINY i WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ

Zadanie „Program Klub” będzie realizowane poprzez dofinansowanie podstawowych elementów wpływających na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego – wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, organizację obozów sportowych lub zakup sprzętu sportowego.

Główne warunki realizacji: program może być realizowany wyłącznie w okresie od 2 stycznia do 30 listopada 2017r.; kluby sportowe mogą ubiegać się o dofinansowanie jednej lub więcej niż jednej sekcji. Za jedną sekcję sportową uważa się wszystkich zawodników w danym klubie uprawiających określony sport, niezależnie od dodatkowych podziałów ze względu na wiek lub płeć. Klub ubiegający się o dofinansowanie jednej sekcji (zwany dalej: jednosekcyjnym) wnioskuje o 10 000zł. Klub ubiegający się o dofinansowanie więcej niż jednej sekcji (zwany dalej: wielosekcyjnym) wnioskuje o 15 000zł;

Kosztorys zadania, o dofinansowanie którego ubiega się wnioskodawca, musi przewidywać udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł nie mniejszy niż 10% całości kosztów zadania.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski o dofinansowanie na realizację zadania należy nadsyłać do dnia 21 kwietnia 2017r. Wniosek musi być sporządzony na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym AMODIT, dostępnym pod adresem https://wnioski.msit.gov.pl. Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie nastąpi nie później niż do dnia 9 czerwca 2017r.

Uchwały nr 6/03/2017r. i 7/03/2017r. 30.03.2017
Bieg na 10km
Zapisy na XXIII OOM LUBUSKIE 2017 07.03.2017

Zgłoszenia należy przesyłać na załączonym druku do Biura LFS na adres mailt:oom@lfs.zgora.pl oraz do koordynatorów zawodów na adresy podane poniżej. Wersje papierowe zgłoszeń podpisane przez Wojewódzkie Interdyscyplinarne Stowarzyszenia Sportowe należy przesłać na adres głównego organizatora Finałów XXIII OOM w sportach halowych – Lubuskie 2017 na 14 dni przed rozpoczęciem OOM.

Dokumenty:

Sport Miejscowość Koordynator e-mail
Badminton Babimost Zdzisław Krupa
665 190 060
csir@babimost.pl
Brydż sportowy Zielona Góra – Drzonków Zofia Miechowicz
608 430 029
barta@poczta.onet.pl
Gimnastyka artystyczna Zielona Góra Bronisława Grupa
603 868 930
sas@akrobatyka.zgora.pl
Gimnastyka sportowa Zielona Góra - Drzonków Bronisława Grupa
603 868 930
sas@akrobatyka.zgora.pl
Judo K Gorzów Wlkp. Tomasz Zieliński
660 536 153
to.zielinski@o2.pl
Judo M Gorzów Wlkp. Tomasz Zieliński
660 536 153
to.zielinski@o2.pl
Piłka siatkowa K Nowa Sól Radosław Abramczyk
607 281 778
uksares@interia.pl
Piłka siatkowa M Sulęcin Stanisław Szablewski
668 847 971
msszablewscy@wp.pl
Skoki na trampolinie Zielona Góra - Drzonków Kalina Grupa
603 868 931
sas@akrobatyka.zgora.pl
Szermierka Zielona Góra - Drzonków Tomasz Cygański
603 868 477
cygan160@op.pl
Taekwondo olimpijskie Zielona Góra - Drzonków Dariusz Skiba
791 474 042
dariusz.skiba@energa.pl
Tenis stołowy Zielona Góra - Drzonków Paweł Sroczyński
607 353 243
pawelsroczynski@wp.pl
Tenis Zielona Góra Mirosław Skrzypczyński
602 360 969
biuro@optyklechna.pl
Szachy Zielona Góra - Drzonków Andrzej Modzelan
606 921 188
anmodz@gmail.com
Zapasy K Zielona Góra - Drzonków Marek Cieślak
734 198 591
mkck@onet.pl
Zapasy M - klasyczne Zielona Góra - Drzonków Marek Cieślak
734 198 591
mkck@onet.pl
Zapasy M - wolne Zielona Góra - Drzonków Marek Cieślak
734 198 591
mkck@onet.pl
Dofinansowanie KWJ 02.03.2017
Zarząd Opolskiej Federacji Sportu w dniu 6.02.2017r podjął Uchwałę nr 4/02/2017r. w sprawie Kadry Wojewódzkiej Juniora. W dziale "Dział metodyczny/Szkolenie i kadry" zamieszczono informacje dotyczące Kadry Wojewódzkiej Juniora.
Decyzja nr 7 ministra sportu i turystyki 08.02.2017
Konkurs 22.01.2017
Szanowni Państwo,

Prezydent Miasta Opola ogłasza konkurs na Laureata Nagrody im. Jana Całki. Celem konkursu jest promocja społecznikowskiej działalności na rzecz mieszkańców Opola w obszarze pożytku publicznego. Zgłoszenia w konkursie można składać w dwóch kategoriach:
 1. "Lider Społeczny Roku" za szczególne osiągnięcia w zakresie rozwoju dialogu i współpracy w Opolu.
 2. "Pożytek Roku" dla zadania pożytku publicznego o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców Miasta Opole
Warunki składania ofert znajdą Państwo na stronie: http://www.opole.pl/nagroda-im-jana-calki-ogloszenie-konkursu/
Stypendia sportowe za 2016r 30.12.2016
Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą nr X/109/2015 samorządu województwa opolskiego w sprawie stypendiów sportowych termin składania wniosków mija w dniu 30.12.2016r. /za wyniki osiągnięte w roku 2016/. Uchwla oraz wniosek zamiszczone zostały w dziale "Dział metodyczny/Druki".
Życzenia Noworoczne
Przypomnienie 16.12.2016
Przypominamy o obowiązku składania sprawozdań rocznych przez trenerów koordynatorów KWM i KWJmł. "Zapominalskich" umieścimy na stronie "pod choinkę" 23.12.br.
Szkolenia trenerów 03–04.12.2016.r Turawa 29.11.2016

03.12.2016r:

 • 1400przyjazd uczestników – zakwaterowanie
 • 1500otwarcie szkolenia
 • 1515geneza urazów w sporcie i ich "usuwanie" Radosław Tychman
 • 1630spotkanie z V-ce Marszałkiem lub przedstawicielem Urzędu Marszałkowskiego w Opolu
 • 1730c.d. wykładu
 • 1815podsumowanie szkolenia w 2016.r. Jerzy Kapałka
 • 1900kolacja

04.12.2016r:

 • 0830śniadanie
 • 0915propozycje przydziału – limity kadr na 2016r.
 • 1015stres przedstartowy zawodników różnych dyscyplin sportowych. Bogusław Konieczny
 • 1100Przerwa kawowa
 • 1115c.d. wykładu
 • 1215sprawy szkoleniowe - dyskusja. Jerzy Kapałka
 • 1330zakończenie szkolenia, obiad
Szkolenie 17.11.2016
W dniach 3-4.12.2016 w Ośrodku "JOWISZ" /Turawa/ odbędzie się szkolenie trenerów. Program zostanie podany 25.11.2016r. Obecność trenerów na szkoleniu obowiązkowa. Brak przedstawiciela dyscypliny na szkoleniu skutkował będzie nieprzydzieleniem kadr na 2017r.
Wybory Zarządu 17.11.2016
W dniu 28.10.2016r.odbyło się Zwyczajne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Opolskiej Federacji Sportu. Delegaci udzielili ustępujacemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej absolutorium za działalność w okresie 2012-2016r. Dokonali również wyboru władz na lata 2016-2020. Prezesem Zarzadu został wybrany Andrzej Walczak.
Członkami Zarządu zostali wybrani: Arczyński Stanisław, Cygler Przemysław, Kocik Kazimierz,Maciek Jerzy, Rosiński Stanisław, Stępień Dariusz, Truchan Marek. W dniu 7.11.2016r. Zarząd ukonstytuował się w następujący sposób: V-ce Prezesem został wybrany Cygler Przemysław, sekretarzem Arczyński Stanisław i skarbnikem Rosiński Stanisław. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej wybrany został Taboła Waldemar. Członkowie Komisji Rewizyjnej Barbara Piwowarska - Bugała oraz Smętek Sławomir.
Biuro nieczynne
W dniu 31.10.2016r. Biuro Opolskiej Federacji będzie nieczynne.
Priorytety MSiT 2017 10.10.2016
Klikając w poniższy odnośnik, pobrać można prezentację na temat priorytetów Ministerstwa Sportu i Turystyki na 2017r.
Zaproszenie na wykłady 02.10.2016
Zapraszamy na otwarte spotkanie, w którym mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani trenerzy. Do pobrania:
Zawiadomienie 30.09.2016
30.09.2016r. mija termin przesłania na adres szkolenie@federacja.opole.pl wyników testów /MTSF/ zawodników szkolonych w kadrach młodzików i juniorów młodszych w 2016r. Przydział miejsc na 2017r. będzie zależny od realizacji szkolenia w br.
Stypendia sportowe Funduszu Natalii Partyki 21.09.2016

Fundusz Natalii Partyki uruchomił II edycję programu stypendialnego dla młodych zdolnych sportowców borykających się z trudnościami w rozwoju kariery. Jest to jeden z niewielu programów tego typu w Polsce. Ten wyjątkowy program wspiera młodych, utalentowanych ludzi, którzy szukają dofinansowania treningów lub startu w zawodach. Każde stypendium w ramach funduszu to 10 000 dna realizację jasno sprecyzowanych celów sportowych.

Zależy nam, by dotrzeć z informacją o programie do młodych ludzi utalentowanych sportowo. Na wnioski utalentowanych sportowców czekamy do 23 września. Będziemy wdzięczni za upublicznienie informacji. W załączniku przesyłam notatkę prasową oraz zdjęcia do wykorzystania w ewentualnej komunikacji.

Zawiadomienie 14.09.2016
Zarząd Opolskiej Federacji Sportu informuje, że podjął uchwałę o zwołaniu:
"ZWYCZAJNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZEGO".
Zebranie odbędzie się w dniu 28.10.2016r. w sali UMWO w Opolu, ul.Piastowska /Ostrówek/ o godzinie 17.00.
Szkolenie antydopingowe 05.09.2016
W dziale "Dział metodyczny/Szkolenie i kadry" zamieszczono dokumenty dot. szkolenia antydopingowego:
Wykaz KW młodzików na 2016r. 14.07.2016
Aneks do polisy INC934764 26.06.2016
W dziale "Dział metodyczny/Druki" zamieszczony został Aneks do polisy INC934764.
Konferencja międzynarodowa "Sport dla Wszystkich - przegląd aktualnych inicjatyw" 05.06.2016
Biuro zamknięte
W dniu 02.05.2016r. Biuro Opolskiej Federacji będzie nieczynne.
Interpretacja zapisów MZSKF 09.03.2016
Limity 2016 - aktualizacja 06.03.2016
W dziale "Dział metodyczny/Szkolenie i kadry" zamieszczone zostały zaktualizowane limity na rok 2016 dla KWM, KWMO, KWJMł (uchwała nr 10 z dn 04.03.2016).
Sprawozdanie i wykaz szkolonych zawodników - aktualizacja 30.11.2014
Poprawiony został poprzedni wpis z dnia 21.11.2014. Przepraszamy za kłopot.
Sprawozdanie i wykaz szkolonych zawodników 21.11.2014
Sprawozdanie i wykaz szkolonych zawodników proszę wykonać do 15.12.2014r. Brak sprawozdania za rok 2014 skutkuje nieprzyznaniem kadry na 2015r.

W dziale "Dział metodyczny/druki" znajduje się lista szkolonych zawodnikow w 2014r. - druk do wypełnienia.

W dziale
"Dział metodyczny/druki" znajduje się konspekt do sprawozdania ze szkolenia w 2014r.
Szkolenie trenerów 21.11.2014
W dniach 5 i 6.12.br w ośrodku Sudety w Pokrzywnej odbędzie się szkolenie trenerów grup młodzieżowych woj. opolskiego.
Wyniki współzawodnictwa 21.11.2014
W dziale "Dział metodyczny/Wyniki współzawodnictwa" zamieszczono zestawienie wyników współzawodnictwa młodzieży w 2014r
Wyniki MTSF 02.11.2014
Prosimy o przesyłanie drogą elektroniczną wyników MTSF - dyscyplinom sportu, które tego dokonały dziękujemy.

Kier. Wyszkolenia
Zaktualizowany imienny wykaz KW na 2014 rok 02.10.2014
W dziale "Dział metodyczny/Szkolenie i kadry" zamieszczony został zaktualizowany imienny wykaz KW 2014.
Wyniki XX OOM 16.09.2014
W dziale "Dział metodyczny/Wyniki Współzawodnictwa" znajdują się wyniki XX OOM:
Szkolenie trenerów zaplecza kadry narodowej 26.07.2014
Rozpoczęła się rekrutacja na szkolenie, które odbędzie się w ramach Akademii Trenerskiej w dniach 30-31 sierpnia br. w Instytucie Sportu w Warszawie. Jest to szkolenie adresowane do trenerów zaplecza kadry narodowej. Dokumenty do pobrania znajdują się w dziale "Dział metodyczny/Szkolenie i kadry". Informacje można znaleźć również na stronie www.akademiatrenerska.pl.
Protokół zdawczo-odbiorczy 08.06.2014
W dziale "Dział metodyczny/Druki" zamieszczony został Protokół zdawczo-odbiorczy.
Akcja "Say no to doping" 05.06.2014
Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej kampanii antydopingowej pod hasłem "Say no to doping".
Rejestracja dla zawodników: kliknij tutaj
Rejestracja dla trenerów: kliknij tutaj
Polisy ubezpieczeniowe 04.06.2014
W dziale "Dział metodyczny/Druki" znajdują się polisy ubezpieczenia OC oraz następstw nieszczęśliwych wypadków.
XX OOM w sportach letnich 02.06.2014
Uruchomiona została strona internetowa XX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich "Dolny Śląsk 2014"
» Strona XX OOM
» Komunikat Nr 1
» Komunikat Nr 2
» Komunikat Nr 3
» Terminarz
» Zgłoszenie
» Oświadczenie trenera - Dane osobowe
» Oświadczenie zawodnika - Dane osobowe
Konkurs MSiT 26.03.2014
Konkurs MSiT: Promocja aktywnoœci fizycznej i rozwoju sportu Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu promocji aktywności fizycznej i rozwoju sportu, realizowanych w okresie od 24 marca do 31 grudnia 2014 roku. Oferty należy składać do 11 kwietnia 2014. Więcej na stronie bip ministerstwa.
Termin składania dokumentów 20.03.2014
przypominamy o konieczności złożenia do dnia 25.03.2014 roku wszystkich dokumentów związanych z planowanymi akcjami szkolenia członków kadry młodzików. Wzory dokumentów na stronie Federacji w dziale szkolenia. Bardzo prosimy o dotrzymanie w/w terminu.
Skład reprezentacji Polski na 2014r. 17.03.2014
Zarząd Polskiego Związku Zapaśniczego ogłosił skład reprezentacji Polski na 2014 r. Wśród powołanych znalazło się 9 zapaśników oraz 2 zapaśniczki z LKS " Orzeł " w Namysłowie. Listę można pobrać tutaj.
Erasmus plus sport 12.03.2014
Można pozyskać Środki finansowe dla organizacji, szkół i grup niezależnych. Wszystkie informacje dostępne są tutaj.
Gratyfikacje za punkty zdobyte w 2013r. 27.02.2014
W dziale "Dział metodyczny/fundusze" znajdują się Gratyfikacje za punkty zdobyte w 2013r.
Limity kadr i imienny wykaz KW na 2014 rok 23.02.2014
W dziale "Dział metodyczny/Szkolenie i kadry" znajdują się:
Podział środków finansowych z UMWO 19.02.2014
Podział środków finansowych z UMWO na udział w imprezach mistrzowskich oraz organizację imprez w 2014 roku dostępny jest tutaj.
Zaproszenie na giełdę kooperacyjną 19.02.2014
5 kwietnia 2014 r. w Dijon we Francji odbędzie się giełda kooperacyjna. Zaproszenie adresowane jest do związków/klubów sportowych z terenu województwa opolskiego, które chciałby nawiązać współpracę z partnerami z Niemiec, Francji oraz Węgier. Szczegóły dostępne tutaj.
Nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego 14.02.2014
Na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, tj. www.opolskie.pl, na BIP w ogłoszeniach: ogłoszenia znajduje się od 12.02.2014: Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie stypendium sportowego lub stypendium sportowego "Opolskie Nadzieje Olimpijskie" za osiągnięte wyniki sportowe w 2013 r. Termin składania wniosków od 12.02.2014 r. do 26.02.2014 r.
Limity kadr na 2014 rok 22.01.2014
W dziale "Dział metodyczny/Szkolenie i kadry" zamieszczono zestawienie limitów kadr wojewódzkich na 2014 rok, zatwierdzone przez Zarząd OFS w dniu 13.01.2014r.
Wyniki współzawodnictwa 19.11.2013
W dziale "Dział metodyczny/Wyniki współzawodnictwa" zamieszczono zestawienia wyników współzawodnictwa dzieci i młodzieży w 2013r., sporządzone w oparciu o dane opublikowane przez PFSM w dniu 16.11.2013r.
Druki do wypełnienia 15.11.2013
Proszę wypełnić załącznik 6.2 oraz wykaz zawodników szkolonych. Do 15.12.2013.r. Druki MSiT można pobrać tutaj.
Szkolenie trenerów 30.10.2013
29 - 30.11. br. odbędzie się szkolenie trenerów KWM i KWJ. Suchy Bór Ośrodek Szkoleniowy ul.Pawlety 26. Przyjazd o godz. 16:00 / zajęcia od 17:00 / zakończenie w sobotę o godz 14:00. Szczegółowy program jest ustalany.
Wyniki współzawodnictwa 01.10.2013
W dziale "Dział metodyczny/Wyniki współzawodnictwa" zamieszczono zestawienia wyników współzawodnictwa dzieci i młodzieży w 2013r., sporządzone w oparciu o dane opublikowane przez PFSM w dniu 28.09.2013r.
XIX OOM w sportach letnich - komunikat końcowy 01.10.2013
Opublikowany został komunikat końcowy XIX OOM w sportach letnich - Łódzkie 2013. Można go pobrać tutaj.
WAŻNE! Ostateczny termin wykonania MTSF 06.09.2013
Ostateczny termin wykonania MTSF 16.09. br. na stadionie Olimpijczyków ul. Szarych Szeregów w Opolu o godz. 16:00. Proszę podać iloœć osób na adres rafaltataruch@poczta.onet.pl. Zawodnicy, którzy nie wykonali testu w 2013r. po tym terminie nie będą mogli brać udziału w szkoleniu KW.
Imienny wykaz kadr 24.07.2013
W dziale "Dział metodyczny/Szkolenie i Kadry" zaktualizowany został Imienny wykaz kadr wojewódzkch juniorów i młodzików 2013.
Wyniki współzawodnictwa 17.07.2013
W dziale "Dział metodyczny/Wyniki współzawodnictwa" zamieszczono zestawienia wyników współzawodnictwa dzieci i młodzieży w 2013r., sporządzone w oparciu o dane opublikowane przez PFSM w dniu 12.07.2013r.
Wyniki współzawodnictwa 27.06.2013
W dziale "Dział metodyczny/Wyniki współzawodnictwa" zamieszczono zestawienia wyników współzawodnictwa dzieci i młodzieży w 2013r., sporządzone w oparciu o dane opublikowane przez PFSM w dniu 25.06.2013r.
Akcje letnie 2013 6.06.2013
Prosimy trenerów-koordynatorów o sporządzenie - wg załączonego wzoru - i przesłanie w terminie do dnia 25.06.2013r. do Działu Metodyczno-Szkoleniowego OFS (e-mail: szkolenie@federacja.opole.pl) wykazu akcji szkoleniowych KWJ i KWM realizowanych w okresie od 28 czerwca do 30 września bieżącego roku.
» Druk "Akcje letnie 2013"
XIX OOM w sportach letnich 5.06.2013
Uruchomiona została strona internetowa XIX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich "ŁÓDZKIE 2013" oraz opublikowano komunikat Nr 2.
» Strona XIX OOM
» Komunikat Nr 1
» Komunikat Nr 2
» Terminarz
» Zgłoszenie i lista meldunkowa
» Oświadczenie - Dane osobowe
Statut Opolskiej Federacji Sportu 24.05.2013
W dniu 09.05.2013r. KRS zarejestrował Statut Opolskiej Federacji Sportu, znowelizowany podczas Sprawozdawczo-Wyborczego WZD .
» Statut
Godziny pracy biura OFS 7.05.2013
Informujemy, że począwszy od dnia 13.05.2013r. ulegają zmianie godziny pracy biura Opolskiej Federacji Sportu:
  poniedziałek, wtorek, środa, czwartek     700 - 1530
  piątek   700 - 1300
Obowiązkowe oświadczenia - WAŻNE ! 29.04.2013
Przypominamy o obowiązku dostarczenia do Działu Metodyczno-Szkoleniowego OFS oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych) - dotyczy to wszystkich osób uczestniczących w realizacji umów związanych ze szkoleniem kadr wojewódzkich, w szczególności zawodników i trenerów.
» Wzór oświadczenia
Stypendia sportowe za 2012 rok 11.04.2013
Zarząd Województwa Opolskiego przyznał stypendia sportowe oraz stypendia „Opolskie Nadzieje Olimpijskie” za rok 2012. Pomoc finansową otrzymają wybitnie uzdolnieni i dający nadzieję na kolejne sukcesy młodzi sportowcy z całego województwa.
Pełna lista stypendystów znajduje się na stronie internetowej:
http://umwo.opole.pl/serwis/index.php?id=12044.
Plebiscyt na najlepszych sportowców-uczniów 20.03.2013
W sali posiedzeń Sejmiku Województwa Opolskiego odbyło się uroczyste podsumowanie XVI Plebiscytu na Najlepszych Sportowców - Uczniów Województwa Opolskiego w 2012 r.
Triumfatorką została łuczniczka Obuwnika Prudnik Karolina Farasiewicz, która z rąk prezesa Szkolnego Związku Sportowego "Opolskie" Andrzeja Buły odebrała okolicznościową statuetkę.
Na kolejnych stopniach podium uplasowały się Katarzyna Siewruk (UKS MOS Opole) i Natalia Szponder (Klub Karate Nidan Zawadzkie).

Karolina Farasiewicz i jej trener Kazimierz Kocik
Imienny wykaz KW 2013 4.03.2013
W dziale "Dział metodyczny/Szkolenie i kadry" zamieszczono imienny wykaz kadr wojewódzkich juniorów i młodzików na 2013 rok.
Prosimy o umieszczanie numerów zawodników wg w powyższego wykazu w potwierdzeniach udziału w zgrupowaniach (konsultacjach).
Zespół metodyczno-szkoleniowy 1.03.2013
Zarząd Opolskiej Federacji Sportu na posiedzeniu w dniu 4.02.2013r. powołał Zespół Metodyczno-Szkoleniowy na rok 2013.
Skład Zespołu:
1. Jerzy Kapałka - przewodniczący
2. Andrzej Motyka - gry
3. Czesław Wojciechowski - sporty walki
4. Jacek Urantówka - sporty indywidualne
5. Rafał Tataruch - sporty techniczne
» Regulamin pracy Zespołu Metodyczno-Szkoleniowego.
Podział środków UMWO na 2013r. 26.02.2013
W dziale "Dział metodyczny/Fundusze" zamieszczono podział środków finansowych z UMWO na udział w imprezach mistrzowskich oraz organizację imprez w 2013 roku zatwierdzony przez Zarząd Opolskiej Federacji Sportu.
Limity kadr na 2013 rok 5.02.2013
W dziale "Dział metodyczny/Szkolenie i kadry" zamieszczono zestawienie limitów kadr wojewódzkich na 2013 rok, zatwierdzone przez Zarząd OFS w dniu 4.02.2013r.
Przypominamy jednocześnie trenerom-koordynatorom o konieczności przesłania do Działu Metodyczno-Szkoleniowego (e-mail: szkolenie@federacja.opole.pl) imiennych wykazów kadr wojewódzkich w wersji elektronicznej (druk: "Imienny wykaz KWJ i KWM").
Gratyfikacje za 2012 rok 4.02.2013
W dziale "Dział metodyczny/Fundusze" zamieszczono zestawienie wysokości gratyfikacji dla poszczególnych klubów i sekcji za punkty zdobyte w 2012r.
Rozliczenia podatku za 2012 rok 25.01.2013
Informujemy zainteresowanych, że w biurze księgowości OFS można odebrać PIT-11 ("Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w roku 2012").
Plany szkolenia na 2013r. 16.01.2013
Prosimy o opracowanie i przekazanie w terminie do dnia 26.01.2013r. do Działu Metodyczno-Szkoleniowego OFS planów szkolenia kadr wojewódzkich juniorów i młodzików na rok 2013.
Druki są dostępne w zakładce "Dział metodyczny/Druki".
Zasady dofinansowania zadań z FRKF w 2013r. 10.12.2012
W dziale "Dział metodyczny/Regulaminy" zamieszczono Zarządzenie MSiT Nr 21 z dnia 7.12.2012r. w sprawie wprowadzenia "Programu dofinansowania zadań zleconych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej oraz sportu osób niepełnosprawnych w 2013 r. prowadzonych przez Departament Sportu Wyczynowego".
Plan szkolenia na 2013r. 30.11.2012
Prosimy o przekazanie do Działu Metodycznego-Szkoleniowego OFS, w terminie do 15.12.2012r. wykazu zawodników proponowanych do szkolenia w kadrach wojewódzkich w 2013 roku, wg załączonego wzoru.
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OFS 30.10.2012
W dniu 29.11.2012r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Opolskiej Federacji Sportu, w trakcie którego dokonano kilku zmian w Statucie dostosowując go do wymogów ustawy o sporcie oraz wybrano władze Federacji na kolejną kadencję.
Zarząd:
 • Andrzej Walczak - Prezes Zarządu
 • Waldemar Taboła - Dyrektor Biura
 • Stanisław Arczyński
 • Jan Chudzkiewicz
 • Przemysław Cygler
 • Waldemar Kobienia
 • Piotr Jurkowski
 • Andrzej Olech
 • Stanisław Rosiński
Komisja Rewizyjna:
 • Sławomir Smętek - Przewodniczący
 • Jerzy Maciek - członek
 • Barbara Bugała-Piwowarska - członek
MTSF 2012 18.10.2012
W dziale "Dział metodyczny/Kadry" zamieszczono wyniki testów MTSF zawodników KWJ i KWM, przeprowadzonych w 2012 roku.
Marketing sportowy 8.10.2012
Agencja marketingu sportowego Proton Relations sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1, sfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Marketing sportowy - szansą na podniesienie efektywności pracy opolskich marketingowców.
Zainteresowanych zapraszamy na » stronę projektu «.
XVIII OOM w sportach letnich 21.08.2012
Zakończone zostały wszystkie konkurencje objęte programem XVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich.
Nasze województwo zdobyło 466,16 pkt. (plasując się pod tym wzgędem na 15. pozycji) oraz 15 medali: 4 złote, 3 srebrne i 8 brązowych.
Zestawienie zdobyczy n/województwa na olimpiadach w latach 2009 - 2012 dostępne jest tutaj.
» Strona XVIII OOM w sportach letnich
Studia podyplowmowe 31.07.2012
Informujemy zainteresowanych, że Sports Project Management Group we współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu rozpoczyna nabór na pierwsze w Polsce studia podyplomowe z zakresu Pozyskiwania środków finansowych na projekty sportowe i zarządzanie projektami sportowymi.
Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:
http://www.spmg.pl/nasza-oferta/studia-podyplomowe/
Program kształcenia kadr sportowych 25.05.2012
Informujemy zainteresowanych, że rozpoczął się Ogólnopolski Program Kształcenia Kadr Sportowych współfinansowany przez EFS realizowany przy współpracy z MSiT w poszczególnych sportach oraz miejscach.
Szkolenia trenersko-instruktorskie oraz studia podyplomowe są bezpłatne.
» Informacja o programie
Podział środków UMWO na 2012r. 28.02.2012
W dziale "Dział metodyczny/Fundusze" zamieszczono podział środków finansowych z UMWO na udział w imprezach mistrzowskich oraz organizację imprez w 2012 roku.
Zgodnie z decyzją Zarządu OFS koszt osobodnia podczas udziału w zawodach nie może przekroczyć 75 zł.
Gratyfikacje za 2011 rok 24.01.2012
W dziale "Dział metodyczny/fundusze" zamieszczono zestawienie wysokości gratyfikacji dla poszczególnych klubów i sekcji za punkty zdobyte w 2011r.
Zespół metodyczno-szkoleniowy 21.12.2011
Zarząd Opolskiej Federacji Sportu na posiedzeniu w dniu 12.12.2011r. powołał Zespół Metodyczno-Szkoleniowy na rok 2012.
Skład Zespołu:
1. Jerzy Rożek - przewodniczący
2. Rafał Tataruch
3. Kazimierz Kocik
4. Jacek Urantówka
5. Sławomir Smętek
6. Krzysztof Job
» Regulamin pracy Zespołu Metodyczno-Szkoleniowego.
Zdobycze punktowe w 2011r. 2.12.2011
W dziale "Dział metodyczny/Wyniki współzawodnictwa" zamieszczono analizę wyników woj. opolskiego we współzawodnictwie sportowym w 2011r. opracowaną przez kol. Jerzego Rożka.
Tobiasz Lis laureatem Nagrody EOC
im. Piotra Nurowskiego
28.11.2011
24 listopada, podczas obradującego w Soczi Zgromadzenia Ogólnego Narodowych Komitetów Olimpijskich Europy (EOC), wyłoniono laureata ustanowionej przez EOC w końcu ubiegłego roku Nagrody im. Piotra Nurowskiego - tragicznie zmarłego w kwietniu 2010r. Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Nagroda ma co roku honorować najwybitniejszego w Europie młodego zawodnika - sportowca rokującego największe nadzieje na osiąganie przyszłych sukcesów.
Miło nam poinformować, że pierwszym laureatem nagrody został 16-letni kolarz LKS Ziemia Opolska Tobiasz Lis.
W lipcu br. młody kolarz, podopieczny trenera Mariana Staniszewskiego, na Olimpijskim Festiwalu Europy Młodzieży w tureckim Trabzonie wygrał wyścig uliczny ze startu wspólnego i wywalczył dla naszej drużyny złoty medal. Trzy tygodnie później zdobył także złoty medal na XVII OOM w torowym wyścigu punktowym.
Po XVII OOM w Sportach Letnich 23.08.2011
Zakończona została rywalizacja na XVII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Letnich "Mazowsze 2011". Nasze województwo reprezentowane było w 19 dyscyplinach (z 28 objętych olimpiadą). Zdobyli oni łącznie 306,16 punktów (w ub. roku 341,5) oraz 13 medali: 7 złotych, 2 srebrne i 4 brązowe (w ub. roku 16).
Ze szczegółowymi wynikami można zapoznać się na stronie olimpiady http://olimpiada-mazowsze.pl.
Po XVII OOM w sportach halowych 11.05.2011
W dziale "Dział metodyczny/Wyniki współzawodnictwa" zamieszczono zestawienia zdobyczy punktowych i medalowych na zakończonej 8.05.2011r. XVII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Halowych.
Nasi zawodnicy zdobyli 17 medali (w 2010r.: 10): 5 złotych, 7 srebrnych (w tym jeden łączony z zawodn. z innego województwa - debel) i 5 brązowych oraz 214,5 pkt. (w ub. roku 207).
Stypendia sportowe 4.05.2011
Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą Nr 622/2011 z dnia 26 kwietnia 2011r. przyznał stypendia dla zawodników reprezentujących Województwo Opolskie za osiągnięte wyniki sportowe.
 • Lista stypendiów sportowych za 2010 rok
 • Lista stypendiów Nadzieje Olimpijskie
 • Lista stypendiów dodatkowych
 • Uchwała Nr III/50//2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych oraz stypendiów sportowych "Opolskie Nadzieje Olimpijskie" dla zawodników reprezentujących Województwo Opolskie za osiągnięte wyniki sportowe.
 • Limity kadr wojewódzkich na 2011 rok 18.01.2011
  Zarząd Opolskiej Federacji Sportu na posiedzeniu w dniu 17.01.2011r. zatwierdził limity KWJ, KWM oraz Kadry Marszałkowskiej na 2011 rok.
  Wykaz dostępny jest w dziale "Dział metodyczny/Szkolenie i kadry".
  Wysokości dopłat do akcji w 2011 roku pozostały bez zmian, tj.:
 • KWM - 10 zł/osobodzień
 • KWJ i Kadra Marszałkowska (jun.) - 8 zł/osobodzień
  Płace trenerów na akcjach w 2011 roku - stawki dzienne:
  instruktor - do 90 zł
  trener kl. II - do 100 zł
  trener kl. I - do 110 zł
  trener kl. M - do 120 zł
 • Nowe adresy 12.01.2011
  Informujemy, że nastąpiła zmiana adresów internetowych Opolskiej Federacji Sportu:
  Adres strony internetowej: federacja.opole.pl
  Adresy e-mail  
  Dyrektor Biura - Sekretariat: biuro@federacja.opole.pl
  Dział Metodyczno-Szkoleniowy: szkolenie@federacja.opole.pl
  Księgowość: kasa@federacja.opole.pl
  Do końca 2011 roku funkcjonować będą także dotychczasowe adresy (następować będzie automatyczne przekierowywanie na nowe adresy).
  Zmiana nazwy Stowarzyszenia 1.01.2011
  Zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania Sprawozdawczego, które odbyło się 8.11.2010r., z dniem 1 stycznia 2011 roku nastapiła zmiana nazwy n/Stowarzyszenia. Stowarzyszenie przyjmuje z tym dniem nazwę "Opolska Federacja Sportu".
  Po dokonaniu rejestracji nowej domeny internetowej ulegną zmianie adresy poczty elektronicznej oraz adres strony WWW, z tym że do końca 2011 roku funkcjonować będą również dotychczasowe adresy (następować będzie automatyczne przekierowywanie).
  Gratyfikacje za zdobyte punkty w 2010r. 17.11.2010
  W dziale "Dział metodyczny/Fundusze" zamieszczono zestawienie punktów zdobytych w 2010r. przez poszczególne sekcje dla ustalenia wysokości gratyfikacji.
  Prosimy o sprawdzenie wykazów.
  Walne Zebranie Sprawozdawcze 17.11.2010
  W dniu 8 listopada br. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Związków i Organizacji Sportowych.
  Zebranie przyjęło sprawozdanie z działalności Zarządu za okres od 20.10.2008r. do 7.11.2010r. oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za ww. okres.
  Walne Zebranie przyjęło miedzy innymi uchwałę o zmianie nazwy Stowarzyszenia z dniem 1 stycznia 2011r. Stowarzyszenie przyjmuje z tym dniem nazwę "Opolska Federacja Sportu".
  Spotkanie z medalistami XVI OOM 3.11.2010
  W dniu 27 października 2010 roku odbyło się spotkanie Józefa Sebesty Marszałka Województwa Opolskiego oraz Teresy Karol Wicemarszałek Województwa Opolskiego z medalistami tegorocznej XVI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych, halowych i letnich. Medaliści zostali nagrodzeni czekami a, ich trenerzy otrzymali upominki.
  Regionalne Rady Pożytku Publicznego 14.09.2010
  W związku z wejściem w życie nowelizacji Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie stworzona została możliwość utworzenia Wojewódzkich, Powiatowych i Gminnych Rad Pożytku Publicznego (art. 41a).
  Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych podjęło inicjatywę utworzenia Rady Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego i występuje z apelem do organizacji pozarządowych działających w naszym województwie o jej poparcie.
  Spotkanie w Dijon 10.09.2010
  W dniach 1-4 września br. reprezentacje dziewcząt i chłopców Województwa Opolskiego uczestniczyły w Międzynarodowym Turnieju Piłki Ręcznej Regionów Partnerskich, który odbył się w Dijon we Francji.
  Ustawa o sporcie 20.07.2010
  Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski, pełniący obowiązki Prezydenta RP, 5 lipca br. podpisał nową ustawę o sporcie. Ustawa ogłoszona w dniu 15.07.2010r. /Dz.U. nr 127, poz. 857/ wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, czyli 16 października 2010r.
  Tekst ustawy dostępny jest w dziale Przepisy prawne.
  Wykaz lekarzy medycyny sportowej 11.06.2010
  Na stronie Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej znajduje się wykaz lekarzy posiadających certyfikat PTMS wraz z wyszukiwarką wg województw i miast. Niestety, w większości dostępne są tylko numery certfikatów i daty ich ważności bez nazwisk i miejsc udzielania porad (zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym ochrony danych osobowych lekarze, którzy chcą ujawnić swoje dane osobowe winni złożyć odpowiednie oświadczenie).
  Rozliczanie delegacji sędziowskich 27.05.2010
  W zakładce "Dział metodyczny/Druki" dostępna jest tabela zawierająca wyliczenia delegacji sędziowskich dla poszczególnych stawek.
  Po XVI OOM w Sportach Halowych 10.05.2010
  Zakończona została rywalizacja na XVI Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Halowych "Mazowsze 2010". Nasze województwo reprezentowane było przez 73 zawodników startujących w 13 dyscyplinach (z 25 objętych olimpiadą). Zdobyli oni łącznie 207 punktów (w ub. roku 297,67).
  W zakładce "Dział metodyczny/Wyniki współzawodnictwa" zamieszczono porównanie wyników z tych olimpiad za lata 2006 - 2010.
  Lekarz medycyny sportowej w Opolu 26.04.2010
  Informujemy zainteresowanych, że przychodnia medycyny sportowej w Opolu przy ul. Małopolskiej 2/1 czynna jest w godzinach:
  wtorek, środa, czwartek:   1400 - 1700
  piątek:   800 - 1100
  Tel.:  077 / 45 54 549
  Podsumowanie Młodzieżowego Roku Sportowego 2009 31.03.2010
  W dniu 24 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się podsumowanie Młodzieżowego Roku Sportowego 2009 r., w trakcie którego wyróżnione zostały najlepsze sekcje sportowe, uczestniczące w systemie sportu młodzieżowego organizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
  Obecni na spotkaniu wicemarszałek Józef Kotyś i członek Zarządu Województwa Andrzej Kasiura wręczyli 132 młodym sportowcom stypendium Marszałka Województwa Opolskiego, przyznane za wysokie wyniki sportowe w 2009 roku. Wśród stypendystów znaleźli się przedstawiciele 23 dyscyplin i 30 klubów z województwa opolskiego. Najliczniej reprezentowane wśród stypendystów dyscypliny to: badminton (20 stypendystów), judo (10), gimnastyka (9), łucznictwo (9) oraz zapasy (9).
  Pełna lista stypendystów dostępna jest w zakładce "Dział metodyczny/Fundusze".
  fot. J. Małkowski / bankfoto.com.pl
  » Zobacz całą galerię zdjęć.
  Spotkanie z medalistami 24.10.2009
  W dniu 16.10.2009r. w Sali Ostrówek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego odbyło się uroczyste spotkanie władz samorządowych naszego województwa z medalistami i trenerami XV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych - Świętokrzyskie oraz XV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich - Małopolska.

  » Zobacz galerię zdjęć.
   


  stat4u